Nasze cele

Fundacja Myśliciele to organizacja pozarządowa nie prowadząca działalności gospodarczej. Realizuje poniższe cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

  • Działalność edukacyjna w zakresie promowania i rozwoju logicznego myślenia wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym seniorów.
  • Propagowanie rozwoju logicznego myślenia w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach oraz wszelkich innych instytucjach edukacyjnych i kulturalnych.
  • Prowadzenie, wspieranie i współuczestniczenie w badaniach naukowych, których celem jest poszerzenie wiedzy na tematy związane z rozwojem mózgu i jego potencjałem.
  • Aktywność na rzecz organizacji i podmiotów, których celem statutowym jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, rekreacyjna i prozdrowotna.
  • Uświadamianie społeczeństwu wagi logicznego myślenia i korzyści płynących z jego rozwoju.
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz cyfrowemu,  wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
  • Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa.
  • Budowanie społeczeństwa informacyjnego.
  • Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania, zacieśniania i utrzymania więzi mieszkańców regionu.